Projekt

Gärdesgård och grind vid Ekbacken.

Vallby Friluftsmuseum utvecklas ständigt. Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt med hus, byggnader och miljöer.

Utställning i magasinet från Kvastbruket

Sedan ett par år pågår arbetet med en ny utställning, som ska visas i och bredvid magasinet från Kvastbruket. Utställningens arbetsnamn är Jorden, och den kommer att handla om hur vi brukat och brukar jorden. Vi berättar om jordbrukets framväxt och förändring genom tiden och dess förutsättningar för människan och påverkan på naturen. Vi står nu inför vägval framåt. I utställningen finns plats att tänka om dessa tillsammans. Eftersom fokus är på jorden och brukandet av den har vi valt att visa lika mycket vad som händer under jordytan som över när vi gör ingrepp i naturen. Bredvid magasinet uppförs även en ny byggnad.Där kommer vi att visa upp jordbruksredskap och maskiner som visar mekaniseringen av jordbruket och de olika momenten i brukandet av jorden.

Utställningen kommer att invigas den 2 juni 2024.

1950-talets Folkets park

Museet har arbetat med en kartläggning av Tillbergas Folkets park, som har legat till grund för det pågående projektet med att bygga upp och gestalta en folkparksmiljö runt 1950. Folkets park och teater kommer ursprungligen från Tillberga. Portalen uppfördes 1925 och teatern året efter, 1926. Dessa flyttades till museet 1971 och invigdes i samband med friluftsmuseets 50-årsjubileum samma år. I Tillberga fanns även bland annat en dansbana med tak. Under friluftsmuseets 100-årsjubileum 2021 beslutade kulturnämnden att skänka en dansbana i gåva till museet för att utveckla museimiljön Folkets park. Dansbanan invigdes våren 2023.

Magasin och dass från Kvastbruket

Två byggnader har flyttats till museet i samband med Amazons etablering vid fastigheten Kvastbruket, belägen söder om bostadsområdet Hökåsen utanför Västerås. Under 2017 flyttades ett magasin till museet. Magasinet har målats och restaurerats.

År 2022 flyttades ett dass till museet. Just nu pågår ett restaureringsarbete. Vi byter ut stora delar av takkonstruktionen och lägger tillbaka takteglet, kompletterar snickeridetaljerna, lagar dörren, tillverkar nya fönster, byter ut skadade delar av panelen samt skrapar och målar dasset.

Stugorna från Södra Björnön

Under våren 2017 restaurerades och gestaltades två av de tre stugor från Södra Björnö som flyttades till museet under 2016. Stugorna har återställts till det utseende de hade under 1950- respektive 1970-talet. Miljön kring stugorna har gestaltats med en kiosk. Stugmiljön invigdes den 7 maj 2017 i samband med vårfesten.

År 2022 flyttades den tredje stugan från sin tillfälliga plats på museet till stugmiljön. Den kommer så småningom att restaureras och gestalta 1990-talet.

Ekbacken - ett tillgänglighetsprojekt

Vid museiområdets norra del genomfördes ett tillgänglighetsprojekt för att lyfta fram och visa de naturvärden och fornlämningar som finns på museiområdets norra del. De gamla ekarna i området inventerades och området röjdes. En ny gärdesgård uppfördes, och vägar som leder fram till området från huvudentrén och soldattorpet skapades.

Ekbacken invigdes den 18 juni 2017 men projektet fortsatte över längre tid. Projektet med Ekbacken möjliggjordes genom en privat donation och skedde i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland.

Ekbacken - ett öppet område med grindar

Du som besökare är välkommen att strosa omkring på området. Om fåren betar i hagen så måste hunden stanna utanför. Vägar leder fram till tre av grindöppningarna. I det inhägnade området finns endast stigar i ojämn terräng.

Restaurering av sågen

En restaurering av bysågen från Örbäck pågick under 2015-2016. Sågen är en ramsåg, som byggdes och ägdes av bönderna i Örbäck (Karbennings socken) gemensamt. De sågade framförallt under vår och höst, när vattentillgången var störst.

Det som behövde åtgärdas var i första hand vattenrännan och taket över den. Det taket är tillkommet på museet och fanns inte ursprungligen. Det timmer som behövde bytas på och över vattenrännan tillverkades av tallar från museiområdet. De fälldes och bearbetas traditionellt med yxa, som man gjorde då sågen kom till 1859.