-  - 
Startsidan - Vallby Friluftsmuseum. - 
 - Kontakt -     Webbkarta -     In English -     Sök - 
Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - Du är här Startsida -  / Trädgård och odling

Lindallén höst.
Lindallén i höstskrud

Lindallén vintertid.
Lindallén i vinterskrud

Hesselbyholmslind i allén.
Hesselbyholmslind

Päronträd i blom.
Päronträd från Hallstahammar

Äpplen i herrgårdens fruktträgård.
Äpplen från Hallstahammar

Äpple från Hallstahammar.
Äpple från Hallstahammar

Vitsippor i herrgårdsbacken.
Vitsippor i engelska parken

Thujor i Hallstahammar.
Thujor på herrgårdens ursprungliga plats i Hallstahammar

Sjusyskonlinden i Hallstahammar.
Sjusyskonlinden i Hallstahammar

 

 

 

 -  

Herrgården

Vy över herrgården.

Bruksherrgården från Hallstahammar ska man möta genom att vandra upp genom lindallén. Alléerna var mycket viktiga formelement i barockens herrgårdsparker under 1600 - och 1700-talen. Alléerna skapade perspektiv liksom siktlinjer, och markerade att du var på väg att möta något betydande och viktigt.

Ytan framför herrgården är en bruksyta fri från växter. Den omgärdas av en strikt klippt ligusterhäck.  På baksidan finns en buxbomshäck som omgärdar en framtida kryddgård. Till herrgården hör allén, en fruktträdgård och en engelsk park under utveckling, se mer om dem nedan.

Vid herrgården i Hallstahammar fanns flyglar som omgärdade ytan närmast huset. På kartor från 1700-och början av 1800-talet syns ingen växtlighet eller former på den ytan. Ett fotografi från början av 1900-talet visar hur en svängd gång går in mot gårdens centrum där en rundel med flaggstång skymtar. Själva trädgården låg på herrgårdens östra sida, det vill säga fruktträdgården och köksträdgården. En strikt kvartersindelad trädgård med en centralt placerad rundel. Där fanns också en humlegård, som 1747 beskrivs som ”En stöör och ris humblegård till 400 kuper i fullt stånd.”

Herrgårdstomten i Hallstahammar har aldrig bebyggts och än idag finns spåren kvar, man hittar till exempel ännu herrgårdens grund. Centralt i den forna trädgården står en stor lind kvar, sjusyskonlinden kallad i folkmun. Det finns också många fruktträd kvar liksom resterna av en thujaallé, se mer om detta nedan.

Lindallén

Lindallén består av 17 Hesselbyholmslindar och en parklind som inte tillhör klonen Hesselbyholmslindar. Allén planterades 11 maj 1926, två år innan herrgården sattes upp. Lindarna skänktes av Axel Ridderstolpe på Fiholm. Han berättade att trädens ursprung var från korgar som fraktade ostindiskt porslin på 1700-talet från Holland till Hesselbyholm i Södermanland. Efter att korgarna tömts på porslin kastades korgarna på sopbacken och där slog de rot. De var flätade av lindgrenar. Plantorna togs tillvara i plantskolan på Hesselbyholm. Lindar var dyra och viktiga träd på 1700-talet. Axel Ridderstolpes far fick plantor därifrån som han planterade och lät föröka. Hesselbyholmslindarna är knotiga med många stam- och rotskott.  Idag finns klonen bara på Fiholm och Vallby.

Under åren har Hesselbyholmslindar dött i allén, och de har ersatts med lindar som inte tillhörde samma klon, eller ens samma art. 2012 tog vi bort ”felen”, förutom en ”avvikare” som vi har sparat för att man ska kunna se skillnaden mellan olika kloner. Vi har sedan 2007 förökat Hesselbyholsmlindar och har nu planterat nya träd i luckorna. Tyvärr blir det en haltande allé i höjd och ålder men vi tycker ursprunget på våra unika lindar är viktigare – en riktig Hesselbyholmsallé.

Trädgården

Fruktträdgårdar fanns vid varje herrgård. Vid herrgården i Hallstahammar sedan minst 1747. I ett värderingsinstrument från 1747 står det att läsa ”Bredewid Mangården 2 st Trädgårdar bestående af allehanda slags fruktträn, stängd dels med stenmur, dels ock med plank af spiehlwärke och dels giärdesgård omkring.”. Fruktodling drevs på platsen fram till 1960-talet när handelsträdgården lades ned. Vi har tagit ympris av de äppel- och päronträd som idag står kvar på platsen och år 2009 planterade vi ut dem på Vallby bredvid sin herrgård, på samma sida som fruktträdgården i Hallstahammar låg. Där växer idag 17 fruktträd från Hallstahammar och tre stycken från Aggaröns fruktträdgård. Vad det är för sorter vet vi inte än. När de börjar ge frukt kommer sortbestämningen att börja.

Engelska parken

I slutet av 1700-talet infördes ett nytt trädgårdsideal – den engelska parken eller landskapsparken. Den strikt symmetriska barocka trädgården fick nu en ny stil bredvid sig, en park som skulle se naturlik ut med slingrande gångar, överraskningar som lusthus, grottor, eremithyddor och statyer men ändå med förutbestämda siktlinjer och helt igenom anlagd. Vår strävan är att göra skogsbacken på herrgårdens östra sida till en engelsk park. Idag finns där ett lusthus, ett dass och några stigar och efter en första gallring 2003 finns där rikligt med vitsippor på våren. När möjlighet ges vill vi utveckla miljön med både växter och överraskningar.

Sjusyskonlinden

I folkmun kallas den stora linden som står kvar i Hallstahammars herrgårdsträdgård för sjusyskonlinden. Enligt sägnen ska sju olika träd ha planterats för var gång ett barn föddes i familjen, dessa sju har med tiden vuxit ihop till en gemensam stam. En hembygdsforskare har studerat ägarlängden vid bruksherrgården utan att finna någon brukspatron med sju barn. En annan sägen säger att det var en avhållen huspiga till ett barnlöst brukspatronspar eller liknande som hade sju barn, men det har heller inte kunnat bevisas. Det man hittat är en brukspatron, Erik Waller, med sju syskon som stod varandra nära. Erik Waller bodde där mellan åren 1813 till 1836. Träd kunde planteras tätt för att växa samman – det var ett sätt att få grova stammar som gav sken av att vara äldre än de var. Det finns också kloner av parklind som har den buckliga egenskapen att se ut som flera stammar som vuxit samman. Om sjusyskonlinden är en sådan klon, är den riktigt gammal. Kanske är det den som stod planterad i den rundel som fanns mitt i trädgården på 1765 års karta. Vi har sedan 2004 försökt göra nya träd av den, hittills har vi bara lyckats att rota fyra sticklingar. Fyra lindar gör ju ingen sjusyskonlind, så arbetet får gå vidare. Tanken är ju att Hallstahammars herrgård ska få tillbaka sin sjusyskonlind och att de två ska få leva sida vid sida igen.

 - Tillbaka Tillbaka  -    UppUpp  -